Regulamin sprzedaży

HomeRegulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY LICENCJI OPROGRAMOWANIA mwriter

na stronie www.marchevka.pl

§1 Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy www.marchevka.pl zwanego dalej „Sklepem”, którego właścicielem jest Media Office  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 4 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000093601, NIP 521-31-81-175, REGON 017458266.

2. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

§2 Przedmiot sprzedaży

1. Wszystkie programy oferowane w Sklepie są własnością Media Office sp. z o.o., zaś Sklep służy do sprzedaży licencji na oprogramowanie.

2. Zakup jednej licencji uprawnia klienta do zainstalowania oprogramowania i używania go tylko na jednym urządzeniu, do którego został wygenerowany klucz aktywacyjny.

3. Licencja obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji tego oprogramowania poprzez przechowywanie go w pamięci komputera przenośnego i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.

4. Klient ma prawo do jednorazowego skopiowania programu na własny nośnik w celu jego archiwizacji.

5. Oprogramowanie sprzedawane jest w wersji elektronicznej, do pobrania ze strony sklepu.

6. Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę zamawiającą  program komputerowy  lub osobę, która dokonała rejestracji licencji (wygenerowania klucza aktywacyjnego).

7. Podane ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%.

§3 Składanie zamówień i realizacja

1. Klient wybiera produkt z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej www.marchevka.pl i składa zamówienie przez stronę. Zamówień tą drogą można  dokonywać przez całą dobę.

2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia wraz z wygenerowanym dokumentem pro-forma, na podstawie którego Klient dokonuje płatności.

3. Płatność realizowana jest przelewem bankowym lub pocztowym.

4. Wystawiona faktura Pro-Forma ważna jest przez 10 dni. W przypadku nie zaksięgowania w tym terminie zapłaty za Zamówiony przez Klienta program uznaje się, że zarówno faktura pro forma, jak i złożone Zamówienie Klienta u Sprzedawcy nie obowiązuje, co skutkuje koniecznością powtórnego złożenia formularza Zamówienia poprzez stronę internetową www.marchevka.pl.

5. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku sklepu, do klienta zostanie wysłana wiadomość z linkiem do pobrania programu. W osobnym mailu klient otrzyma  licencję uprawniającą  do rejestracji programu w celu wygenerowania klucza aktywacyjnego.

6. Zawarcie umowy kupna sprzedaży następuje z chwilą zaksięgowania środków na rachunku sklepu, co zostaje potwierdzone wystawieniem faktury VAT i wysłaniem wiadomości z numerem licencji.

7. Z oprogramowania można korzystać  przez 7 dni bez konieczności rejestracji (wersja demonstracyjna), po tym czasie należy wygenerować klucz aktywacyjny na podstawie dostarczonej licencji i wpisać go w urządzeniu.  Jeżeli oprogramowanie nie spełni Państwa oczekiwań, możliwy jest zwrot oprogramowania, ale tylko w przypadku gdy licencja nie zostanie zarejestrowana.

§4 Reklamacje i zwroty

1. Licencje, sprzedawane przez Sklep internetowy w momencie ich zarejestrowania (wygenerowania klucza aktywacyjnego) nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w Zamówieniu Klientowi (tzw. Klientowi końcowemu), przy czym uregulowanie to dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.

2. W przypadku Klientów będących Konsumentami, do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.), w zakresie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3, pkt. 4 i 5 w/w Ustawy.

3. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie w sytuacji, gdy klient nie zarejestrował licencji (nie wygenerował na jej podstawie klucza aktywacyjnego). Jeżeli  nastąpiło wygenerowanie klucza aktywacyjnego, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdyż oprogramowanie zarejestrowane na dane Klienta końcowego jest z nim powiązane i ze względu na charakter Towaru nie podlega zwrotowi.

4. W przypadku zwrotu licencji na zasadach opisanych w punkcie 3 niniejszego paragrafu, klient ma obowiązek trwale usunąć oprogramowanie z dysku i innych nośników na których zostało zapisane oraz zniszczyć numer licencji.

5. Aby dokonać zwrotu należy w ciągu 10 dni od otrzymania wiadomości z numerem licencji, przesłać stosowną informację na adres biuro[at#]mediaoffice.pl, podając numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot.  Po weryfikacji  licencji, zostanie wystawiona faktura korygująca. Po podpisaniu faktury korygującej oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy i o usunięciu oprogramowania z komputera (zniszczeniu numeru licencji), nabywca otrzyma zwrot należności na wskazany rachunek bankowy.

6. Firma Media Office sp. z o.o. występująca jako producent i sprzedawca oprogramowania nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania/użytkowania oprogramowania, oraz nie gwarantuje jego poprawnego współdziałania z aplikacjami innych producentów oprogramowania.

7. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro[at#]mediaoffice.pl.

§6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Media Office sp. z o.o.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego Zamówienia, świadczenia usług wsparcia i rejestracji licencji, ewentualnie dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie.

3. Nie stosujemy polityki zbierania danych w celu agresywnych działań marketingowych. Działania, które podejmujemy są jednostkowe i mają na celu utrzymanie dobrych relacji z klientem. Na wniosek Klienta, usuwamy dane z bazy.

4. Przesyłanie podanych danych osobowych użytkownika końcowego używane do rejestracji  licencji, odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w zamówieniu i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany bądź wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania w zakresie otrzymywania informacji handlowych. W tym celu wystarczy przysłać zgłoszenie na adres biuro@mediaoffice.pl lub poinformować Sprzedawcę.

 §7 Prawa autorskie

1. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) – do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał licencję.

2. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie Licencję na podstawie której może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze warunki oraz podane na stronie sklepu internetowego oraz cennik obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.marchevka.pl i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a także w części.

2. Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.

3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail.

4. Wszelkie znaki towarowe, loga, obrazki oraz opisy produktów znajdujące się na stronie internetowej www.marchevka.pl są własnością Sprzedawcy chyba, że ustalono odmiennie w umowach szczególnych oraz są chronione prawem autorskim.

5. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby Media Office sp. z o.o..

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Obowiązuje od: 25.03.2014

Do pobrania: